Organizace pomáhající lidem se závislostí na alkoholu

Chcete si přečíst o Anonymních Alkoholicích na Aljašce?

I s mapkou!

PS. AAA může znamenat i něco jiného, než ten příšerný autobazar…

Organizace pomáhající lidem se závislostí na alkoholu

Úvod

Jakkoli byl alkohol v evropské společnosti téměř vždy tolerovanou drogou, na opilství se často hledělo velmi přísně. V křesťanské době byl nejobvyklejším úhlem pohledu na tuto problematiku koncept hříchu. Později se objevil koncept mravní nemoci a v 19. století byla závislost na alkoholu považována za sociální zlo. Koncem devatenáctého století se poprvé objevuje koncept alkoholismu jako nemoci a alkoholika jako nemocného člověka, jemuž je třeba pomoci. Objevuje se instituce léčebny. Kromě toho se objevují i nemedicínská hnutí a instituce, k nimž patří v první polovině 20. století především svépomocné hnutí Anonymní Alkoholici (Alcoholics Anonymous). Od druhé poloviny dvacátého století vznikají první komunity pro drogově závislé. Rozvíjí se i oblast poradenství.

Naším cílem je porovnat svépomocný, komunitní a poradenský přístup k pomoci lidem závislým na alkoholu. Jako modelové instituce v oblasti neziskového sektoru jsem vybrala mezinárodní hnutí Anonymní Alkoholici, českou komunitně zaměřenou organizaci Lotos Brno (občanské sdružení) a poradensky zaměřené A-Kluby (obecně prospěšná společnost).

Anonymní Alkoholici

„AA je společenství mužů a žen, kteří se navzájem dělí o své zkušenosti, síly a naděje, aby mohli řešit svůj společný problém a pomáhat ostatním uzdravovat se z alkoholismu. Jedinou podmínkou pro členství je přání přestat pít. Nejsou tu žádné povinné poplatky; jsme soběstační díky vlastním dobrovolným příspěvkům. AA není spojeno s žádnou sektou, církví, politickou organizací či jakoukoliv jinou institucí; nepřeje si zaplést se do jakékoli rozepře, ani nepodporuje, ale ani neodporuje žádným programům. Naším prvořadým cílem je zůstat střízliví a pomáhat ke střízlivosti jiným alkoholikům."

Na počátku vzniku AA bylo setkání burzovního analytika Williama Griffitha Wilsona a lékaře Roberta Hollbrooka Smithe, kteří se jako zakladatelé AA proslavili pod jmény „Bill W." a „dr. Bob". Bill W. Měl za sebou těžké alkoholické období a několik týdnů abstinence, které završil vstupem do křesťanského hnutí Oxfordská skupina. Obával se, že své závislosti podlehne a jako způsob, jak vytrvat viděl předání myšlenek Oxfordského hnutí jinému alkoholikovi. Tak se začala rodit instituce, která má v současné době více než 2 miliony členů v 141 zemích světa.

Po čtyři roky toto nové hnutí, beze jména a bez jakékoliv organizační nebo popisné literatury, rostlo pomalu. Skupiny byly založeny v Akronu, v New Yorku, v Clevelandu a v několika dalších centrech. V roce 1939, s vydáním knihy Anonymní alkoholici, ze které společenství odvodilo své jméno, a díky pomoci mnoha nealkoholických přátel začala společnost přitahovat národní a mezinárodní pozornost.

Anonymní Alkoholici vycházejí z praxe Oxfordské skupiny založené na veřejném vyznávání hříchů, které je ale zúženo na problém alkoholismu. Vzájemné sdílení osobních zkušeností je jedním z klíčových faktorů zajišťujících úspěšnost programu AA (podle Edwardse je program AA přínosem pro cca 50 procent alkoholiků). Dále byl vypracován program Dvanácti kroků, jejichž praktikování představuje cestu k úzdravě:

„1.Přiznali jsme svoji bezmocnost nad alkoholem – naše životy začaly být neovladatelné.

2. Dospěli jsme k víře, že síla větší než naše může obnovit naše duševní zdraví.

3. Rozhodli jsme se předat svoji vůli a svůj život do péče Boha, tak jak ho my sami chápeme. <!–[if !vml]–><!–[endif]–>

4. Provedli jsme důkladnou a nebojácnou morální inventuru sami sebe.

5. Přiznali jsme Bohu, sami sobě a jiné lidské bytosti přesnou povahu svých chyb.

6. Byli jsme zcela povolni k tomu, aby Bůh odstranil všechny tyto naše charakterové vady.

7. Pokorně jsme ho požádali, aby naše nedostatky odstranil.

8. Sepsali jsme listinu lidí, kterým jsme ublížili a kterým to chceme nahradit.

9. Rozhodli jsme se provést tyto nápravy ve všech případech, kdy situace dovolí, s výjimkou kdy toto počínání by jim nebo jiným uškodilo.

10. Pokračovali jsme v provádění osobní inventury a když jsme chybovali, pohotově jsme se přiznali.

11. Pomocí modlitby a meditace jsme zdokonalovali svůj vědomý styk s Bohem, jak jsme ho chápali my a modlili se pouze za to, aby se nám dostalo poznání jeho vůle a síly ji uskutečnit.

12. Výsledkem těchto kroků bylo, že jsme se spirituálně probudili a v důsledku toho jsme projevili snahu předávat toto poselství ostatním alkoholikům a uplatňovat tyto principy ve všech našich záležitostech."

AA jsou svépomocnou organizací, která je založena na dobrovolnosti a anonymitě svých členů. Programově se brání politickému vlivu, neexistuje centrální řízení, ústředí pouze distribuuje materiály. Organizační jednotkou je jednotlivá skupina AA. Tato skupina postupuje podle programu Dvanácti kroků. V organizačních věcech se skupina může řídit podle dvanácti tradic. Činnost je založena na tzv. mítincích, tj. pravidelných setkáních místních skupin AA. Čas od času proběhnou velké mítinky v rámci daného státu a mítinky mezinárodní. Na těchto setkáních se postupuje podle programu 12 kroků a jejich účastníci mezi sebou sdílejí své příběhy. Zásadou je, že se nediskutuje, sdělené je pouze s poděkováním přijato zbytkem skupiny. Důležitá je osobní odpovědnost každého jednotlivce. Cílem alkoholika je podle AA „zůstat střízlivý, den po dni, tak, jak jdou."

Přestože se ve Dvanácti krocích i jinde objevuje pojem Bůh, je doplněn slovy „jak ho my sami chápeme." Přestože hnutí vychází z kořenů amerického protestantismu, je otevřené všem, včetně osob bez vyznání, které Boha či vyšší moc chápou například jako sílu společenství AA.

Anonymní alkoholici na Aljašce

Anonymní Alkoholici na Aljašce

Jako příklad fungování zahraniční organizace jsem si vybrala organizaci v hraničním prostředí polárního kruhu. Tedy i tam jsou alkoholici, kteří chtějí přestat pít. Možná jsou tam právě proto, že je tam zima a oni se víc zahřívají, ale důvody „proč" zrovna tam musí být přímo 12 soustředných oblastí při tak nízkém počtu obyvatel na kilometr čtvereční, asi nejsou lehce zjistitelné. Každopádně se domnívám, že těžké klimatické podmínky vytvářejí bujné prostředí pro závislosti a závislost na alkoholu je jedna z nich.

Dvanáct soustředných oblastí je nerovnoměrně rozšířeno po Aljašce, jejich centra jsou ve větších městech. Geografické členění oblasti je podmíněno počtem obyvatel v dané oblasti stejně jako třeba v Čechách. Lotos Brno a A Kluby jsou také v centru Moravy a na místech, kde je jejich pomoc potřeba. V případě, že by bylo potřeba rozšířit jejich služby na základě poptávky společnosti, jistě by to nebyl problém. Stejně tak by to bylo na Aljašce.

Když bych se podívala na členění schůzek a jejich častost, vychází i Aljašské schůzky AA z obecného rámce daného základními principy této organizace. Lokální uzpůsobení časového rozvrhu je logické a také je na to poukazováno pokaždé, když se podíváte na stránky té dané oblasti. Tohle bezpečnostní opatření – tedy kam budete přesměrováni a za jakých podmínek – jsem neviděla ani u jedné organizace zabývající se alkoholiky. Dlužno dodat, že ani u organizace jiné v České republice. Zatím tedy asi nejsme tak bezpečnostně vedeni k průhlednosti při vytváření stránek s informacemi o čemkoli. Myslím tedy, že AA dbá velmi o průhlednost a čistotu jejich informačních prostředků, byla to věc, které jsem si nejvíce všimla v organizaci jejich práce s informacemi. A líbí se mi to.

Myslím, že organizace AA v zahraničí je jako pavouk. I když má noh osm, žádná není přesně identická a každá slouží jako opora někde jinde. A je mnoho pavouků, kteří jsou různě tam, kde je jejich přítomnosti potřeba. A v abstraktní rovině bych řekla, že jejich přítomnost je léčivá, stejně jako přítomnost neziskových organizací na občanskou společnost.

 

Mezinárodní stránky AA: http://www.alcoholics-anonymous.org/

Občanské sdružení Lotos Brno

„Zakládající členové OS se rozhodli vyplnit chybějící místo v doléčování lidí, kteří mají problémy s pitím alkoholu. Vycházeli ze skutečnosti, že společnost věnuje značný zájem doléčování drogově závislých lidí, zatímco pro závislé na alkoholu neexistují žádné intenzivní doléčovací programy. OS chce pomáhat lidem, kteří v důsledku své závislosti na alkoholu ztratili zázemí, případně práci nebo bydlení, tuto situaci chtějí změnit, ale samotným se jim to nedaří."

Občanské sdružení Lotos Brno vzniklo v říjnu roku 2003. Sdružení si dalo za cíl vytvořit chráněné prostředí pro osoby se závislostí na alkoholu v podobě bytů na půli cesty. Od roku 2004 provozuje sdružení Byt na půl cesty pro muže, od roku 2006 pro ženy. Od roku 2005 provozuje též kancelář podporovaného zaměstnávání, která nabízí pracovní, sociální a právní poradenství.

Koncepce bytů na půli cesty pro osoby se závislostí na alkoholu je v ČR pilotním projektem, kombinuje koncepci terapeutické komunity a chráněného bydlení. Prvky terapeutické komunity má specifický program individuální i skupinové terapie, přísná kontrola abstinence, postup klienta sdružení „fázemi pobytu", v nichž postupně získává více volnosti a snižuje se míra kontroly. Na rozdíl od terapeutické komunity jde o zařízení umístěné ve městě, klienti mají během dne volnost pohybu, chodí do práce a jsou k tomu motivováni. Nedochází tak k odstřižení klienta od běžné reality.

Klientem sdružení se může stát abstinující alkoholik po řádném absolvování protialkoholní léčby.

Účinnost terapeutického programu je založena především na skutečnosti, že klient přechází z ústavní protialkoholní léčby do chráněného prostředí, kde je abstinence normou. Není tak vystaven tlaku prostředí, který je zvláště na ubytovnách natolik silný, že závislý snadno podléhá a recidivuje.

V rámci terapeutického programu je zvyšována sebeúcta klientů, motivace k abstinenci, klient má možnost začít řešit zátěž své minulosti (dluhy, rozpad rodiny) a obnovovat sociální síť. K tomu všemu využívá bezpečné zázemí, které je mu poskytnuto, a konzultace s terapeuty.

Klienti jsou motivováni k navštěvování místní skupiny AA.

A Kluby, o. p. s.

„A Kluby jsou nevládní nezisková organizace registrovaná krajským soudem v Brně od roku 2000. Projekt A Klubů spočívá v poskytování služeb, které mohou usnadnit znevýhodněným a ohroženým skupinám obyvatel život na přijatelné úrovni. Poskytujeme lidem možnost získat potřebné znalosti o sobě a možnost naučit se sociálním dovednostem, které přispívají k jejich větší sociální autonomii."

„Co nabízí A Kluby?"

A Kluby fungují jako nízkoprahové zařízení a své služby proto poskytují komukoli, kdo o ně požádá.

· Poradenská činnost pro problematiku závislostí

· Pomoc při resocializaci

· Poradenství a pomoc rodinám ohroženým alkoholismem některého z členů

· Anonymní linka důvěry

· Pomoc společensky nepřizpůsobivým lidem

· Přednášková a preventivní činnost pro školy

· Programy dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků

· Organizace svépomocných a růstových skupin pro abstinující od návykových látek a jejich partnery

A Kluby nabízejí především poradenskou činnost a ve svých prostorách umožňují setkávání místní skupiny Anonymních Alkoholiků.

Na rozdíl od sdružení Lotos Brno jsou zařízením nízkoprahovým, nevyžadují po klientech předchozí léčbu. Zaměřují se také na osvětovou činnost…

Závěr

Všechny tři zmíněné organizace se částečně liší v typu klienta. Klientem, či spíše členem, AA je motivovaný člověk se závislostí na alkoholu, tj. člověk, který si uvědomuje svůj problém a chce jej řešit. Nemusí však absolvovat léčbu, může se snažit řešit svůj problém pomocí metody 12 kroků. Není uzavírána žádná smlouva, pouze jsou dodržována nepsaná pravidla.

Klientem rezidenčního programu sdružení Lotos Brno je motivovaný člověk po absolvované léčbě. Uzavírá smlouvu o terapeutickém pobytu a řídí se psanými pravidly. Jejich porušení může vést k ukončení pobytu v instituci.

A Kluby jako nízkoprahové zařízení nabízejí pomoc nejširšímu okruhu klientů. Klient nutně nemusí řešit svou závislost, ale pouze problematiku s ní související (většinou sociálně právní).

Současně se tyto instituce vzájemně doplňují.

Nelze říci, která z nich je „lepší", každá má svůj okruh klientů, o které se stará.

Prameny:

1) Griffith Edwards: Záhadná molekula, Nakladatelství Lidové noviny, Praha 2004

2) http://www.sweb.cz/aacesko/index.html

3) http://www.akluby.cz/

4) Modrá kniha, ke stažení na http://www.sweb.cz/aacesko/index.html

5) http://www.lotos-brno.cz/

6) http://www.alcoholics-anonymous.org/


 

2 komentáře: „Organizace pomáhající lidem se závislostí na alkoholu“

  1. AAATak třeba příště 🙂 Ale víš, o autobazaru AAA bych toho moc hezkého napsat nemohla, zatímco o AA na Aljašce něco pěkného napsat mohu. Tož tak. Představ si, že tu čtenáře mystifikuji ještě jinou teorií A-A-A – Arény – Aktéři – Agenda (Veřejná politika jako interakce aktérů generujících agendu uvnitř i vně politických arén) – http://lucienne.bloguje.cz…es.phpHolt s áčkama se roztrhl pytel 🙂

Komentáře nejsou povoleny.