Závislost na alkoholu jako výzva státu i občanskému sektoru

Úvod

Jakkoli byl alkohol v evropské společnosti téměř vždy tolerovanou drogou, na opilství se často hledělo velmi přísně. V křesťanské době byl nejobvyklejším úhlem pohledu na tuto problematiku koncept hříchu. Později se objevil koncept mravní nemoci a v 19. století byla závislost na alkoholu považována za sociální zlo. Koncem devatenáctého století se poprvé objevuje koncept alkoholismu jako nemoci a alkoholika jako nemocného člověka, jemuž je třeba pomoci. Objevuje se instituce léčebny. Kromě toho se objevují i nemedicínská hnutí a instituce, k nimž patří v první polovině 20. století především svépomocné hnutí Anonymní Alkoholici (Alcoholics Anonymous). Od druhé poloviny dvacátého století vznikají první komunity pro drogově závislé. Rozvíjí se i oblast poradenství.[1]

I přesto, že má u nás protialkoholní léčba, proslavená především MUDr. Jaroslavem Skálou, svébytnou a úctyhodnou tradici, obecný přístup k alkoholu a k alkoholové závislosti – ať již ze strany veřejnosti nebo ze strany politiků – stále ještě vykazuje značné podceňování závažnosti problémů spojených s alkoholismem. Alarmující je, že nebezpečí spojená s užíváním alkoholu jsou často bagatelizována i politiky. Na rozdíl od značné aktivizace občanského sektoru v oblasti závislostí na ilegálních drogách, k níž došlo od devadesátých let, existuje výrazně méně aktivních NNO zabývajících se problematikou poradenství a následné péče zaměřené na alkoholiky.


[1]podle: Griffith Edwards: Záhadná molekula, Nakladatelství Lidové noviny, Praha 2004

Téma a cíl seminární práce

 

„Závislými na alkoholu jsou v české republice desítky tisíc lidí, "problém" s alkoholem má dle statistik v ČR 25% mužů a 10% žen. Vcelku přesné odhady říkají, že je v ČR zhruba 26.000 alkoholiků! Alarmující je i pití dětí do 18 let."[1]

Přestože se problematiky alkoholu týká zákon, který jej má přímo v názvu – Zákon č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami [2], je tato problematika ve společnosti i z hlediska prosafzovaných zájmů státu stále podceňována. Nahlédněme nyní podrobněji na problematiku alkoholové závislosti z hlediska prevence, léčby a následné péče jak ze strany státu, tak ze strany NNO.

 

Použité metody

Analýza sekundárních zdrojů.

 

Mezinárodní souvislosti

 

Celosvětově:

„Mezinárodním orgánem nejaktivnějším v oblasti regulace spotřeby alkoholu je Světová zdravotnická organizace (WHO), jejíž evropská kancelář zodpovídá za několik iniciativ zaměřených na snížení škod spojených s alkoholem v 52 členských státech. Tyto iniciativy zahrnují Rámec politiky omezování spotřeby alkoholu v evropském regionu, Evropskou chartu o alkoholu a dvě konference ministrů, které potvrdily potřebu vytvoření politiky omezování spotřeby alkoholu (a všeobecně ochrany veřejného zdraví) bez jakéhokoli vměšování ze strany zástupců obchodní nebo výrobní sféry."[3]

 

Evropa:

Alkohol v Evropě – zpráva pro Evropskou unii

„Zprávu pro EU vypracovali P. Anderson a B. Baumberg, Institute of Alcohol Studies, Anglie, v červnu 2006."[4]

„Zpráva nahlíží na politiku regulace spotřeby alkoholu jako na opatření "sloužící zájmům veřejného zdraví a společenského blaha prostřednictvím jejich účinku na zdravotní a sociální faktory a činitele". Tento náhled je součástí systému ochrany veřejného zdraví, směřujícího k "mobilizaci lokálních, státních, národních a mezinárodních zdrojů pro zajištění podmínek, ve kterých mohou být lidé zdraví". V rámci této zprávy bylo navrženo používání standardizované terminologie, která vychází z definic Světové zdravotnické organizace při OSN.""[5]

„Na základě vyhodnocení existujících studií se celkové hmotné náklady na alkohol v EU v roce 2003 odhadovaly ve výši 125 mld. Eur (79 – 220 mld. Eur), odpovídající 1,3% HDP: To představuje přibližně stejnou hodnotu jako částka nedávno zjištěná u tabáku. Nehmotné náklady udávají prostředky, které lidé vynakládají – především – v souvislosti se zdravotními obtížemi, zraněními a ztracenými životy, a to jako důsledek škod zaviněných alkoholem v oblasti kriminality, zdraví atd.. V roce 2003 se tyto náklady odhadovaly na částku 270 mld. Eur, přičemž při použití jiných způsobů ocenění stejných škod se dochází k odhadům v rozmezí 150 mld. Eur až 760 mld. Eur. Naše odhady berou v úvahu všechny měřitelné aspekty lidského života, které mohou byt ovlivněny alkoholem."[6]

Podíváme-li se na zdravotní aspekty konzumování alkoholu, odhad bude činit pravděpodobně 195 tisíc úmrtí ročně. Při hodnocení dopadu alkoholu při použití ukazatele doby trvání života snížené o roky pracovní neschopnosti (tzv. Disability-Adjusted Life Years; DALY) se ukazuje, že alkohol má za následek předčasné úmrtí a invaliditu u 12% mužů a 2% žen, a to po započtení pozitivních účinků alkoholu na zdraví. Tím se alkohol řadí na třetí místo v žebříčku 26 faktorů s nejrizikovějším vlivem na zdraví lidí v EU – před nadváhu/obezitu a za tabák a vysoký krevní tlak.[7] Výše uvedené lze dále specifikovat. Zpráva uvádí: „17 000 úmrtí ročně v důsledku silničních dopravních nehod (1 ze 3 veškerých silničních dopravních nehod s následkem smrti), 27 000 úmrtí následkem úrazu, 2 000 vražd (4 z 10 veškerých vražd a zabití), 10 000 sebevražd (1 ze 6 veškerých sebevražd), 45 000 úmrtí v důsledku cirhózy jater, 50 000 úmrtí následkem rakoviny, z nich 11 000 úmrtí v důsledku rakoviny prsu u žen, 17 000 úmrtí v důsledku neuropsychiatrických obtíží, a 200 000 záchvatů deprese (které mají za následek 2,5 milionu DALY). Náklady na

léčbu těchto onemocnění a obtíží se odhadují na 17 mld. Eur, společně s 5 mld. Eur vynakládanými na léčbu a prevenci škodlivého užívání alkoholu a alkoholové závislosti. Zmařené životy lze vyjádřit také v podmínkách snížení produktivního potenciálu (36 mld. Eur s vyloučením pozitivních účinků na zdraví) nebo v podmínkách nezjištěné hodnoty života samotného (145 – 712 mld. Eur pozapočtení pozitivních účinků na zdraví)."

„S použitím modelů Světové zdravotnické organizace a při srovnání s nulovou aplikací politik se odhaduje, že implementace kompletního souboru účinných politik a programů v rámci EU, zahrnujících namátkové dechové zkoušky, zdanění alkoholu, omezení jeho dostupnosti, zákaz reklamy a stručné doporučení lékaře by měly stát vlády evropských zemí cca 1,3 mld. Eur. To představuje asi 1% celkových hmotných výdajů společnosti na alkohol a pouze cca 10% odhadovaných příjmů získaných z 10% nárůstu cen alkoholu v důsledku zvýšení daní v zemích evropské patnáctky. Odhaduje se, že by se takto předešlo vzniku 1,4 milionu případů invalidity a předčasných úmrtí, tj. přibližně 2% všech případů invalidity a předčasných úmrtí v Evropské unii."[8]

 

Politika členských států v oblasti regulace spotřeby alkoholu

„Každý stát Evropské unie (EU) má implementováno množství zákonů a dalších nástrojů vyčleňujících alkohol z ostatního zboží obchodovaného na jejich území, často v zájmu veřejného zdraví. Navzdory všudypřítomnosti těchto politik nemá téměř polovina států EU dosud vypracován akční plán nebo koordinační orgán pro tuto oblast, a pokud takový plán nebo orgán existuje, většina zemí má programy zaměřené jen na jeden z aspektů politiky. Z nich jsou v Evropě nejobvyklejší školní vzdělávací programy. Všechny státy mají také určitou formu omezení řízení motorových vozidel pod vlivem alkoholu, přičemž s výjimkou Velké Británie, Irska a Lucemburska je ve všech státech maximální hladina alkoholu v krvi řidičů omezena na úroveň doporučenou Evropskou komisí (0,5 g/l). Řada

evropských řidičů nicméně věří, že je pouze mizivé riziko, aby byli dopadeni – celkem třetina z nich se domnívá, že nebudou nikdy podstupovat dechovou zkoušku, i když je tento podíl nižší v zemích, kde se tyto zkoušky namátkově provádějí.

Prodej alkoholu je obvykle ve většině států EU omezován, v několika případech prostřednictvím monopolů maloobchodní sítě, častěji ale za pomoci licencí, kterými lze místa prodeje alkoholu regulovat. Více než třetina zemí (a některých regionů) také omezuje prodejní dobu, přičemž v malém počtu zemí existuje rovněž omezení ve dnech prodeje nebo v hustotě výskytu prodejců mimo prodejnu. Všechny státy mají zakázáno v barech a hospodách prodávat alkohol mladistvým do určitého věku, ale čtyři země prodej alkoholu dětem v obchodech neregulují vůbec. Věková

hranice pro prodej alkoholu mladistvým se v Evropě liší, přičemž severní Evropa se přiklání k tomu, aby tato hranice činila 18 let, a jižní Evropa dává přednost hranici 16 let.

Marketing alkoholických nápojů je regulován na různých úrovních v závislosti na typu marketingové činnosti. Televizní reklamy na pivo jsou předmětem zákonných omezení (omezení netýkajících se obsahu) ve více než polovině Evropy, včetně kompletního zákazu v pěti zemích. To vedlo ke vzniku požadavku, aby dalších 14 zemí také reklamu na alkohol zakázalo. Billboardy a tisk jsou regulovány méně a zhruba třetina zemí (zejména ze zemí evropské desítky) je nereguluje vůbec. Sponzorství sportovních událostí podléhá omezením nejméně: Jakási omezení v této oblasti uzákonilo pouze sedm zemí.

Zdanění alkoholických nápojů je další trvalou součástí programu regulace spotřeby alkoholu v evropských státech, ačkoli daňové sazby se v jednotlivých zemích výrazně liší. Tyto rozdíly jsou viditelné např. u vína, kdy téměř polovina zemí nemá ustanovenu žádnou daň, ale pětina zemí má daňovou sazbu vyšší než 1 000 Eur. přepočteno na kupní sílu. Obecně lze říci, že průměrná daňová sazba je vyšší v severní Evropě a nižší v jihoevropském regionu a části střední a východní Evropy. Čtyři země již také od roku 2004 uzákonily cílenou daň u alkoholu z tzv. „alcopops" (směs limonády s alkoholem), která zřejmě vedla ke snížení jejich spotřeby. Při sloučení různých oblastí politiky do jedné stupnice hodnocení se celkové hodnocení striktnosti politiky regulování spotřeby alkoholu pohybuje od 5,5 bodů (Řecko) po 17,7 (Norsko) – z možného maxima 20 bodů a s bodovým průměrem 10,8. Nejméně přísné jsou tyto politiky v jižní a v části střední a východní Evropy, nejpřísnější pak jsou v severní Evropě – skóre ale neklesá směrem od severu k jihu, jak je vidět na příkladu Francie. Tento pohled na politiku regulování spotřeby alkoholu se výrazně liší od situace patrné před padesáti lety. Celkové úrovně se vzájemně slaďují, zejména díky opatřením, která v řadě zemí platí především při limitaci řízení pod vlivem alkoholu – v níž mají všechny země stanovenu zákonnou hranici. Ve srovnání s rokem 1950 je v roce 2005 rovněž obvyklejší regulace marketingu, stanovení minimálního věku pro nákup alkoholu a podíl veřejné politiky na tvorbě opatření pro omezování spotřeby alkoholu."[9]

Sdělení Evropské komise o zmírnění škodlivých účinků způsobených alkoholem v Evropě

Evropská komise přijala v roce 2006 sdělení, ve kterém stanoví strategii EU v oblasti podpory členských států při zmírňování škodlivých účinků způsobených alkoholem. Sdělení se zabývá nepříznivými vlivy škodlivé a nebezpečné konzumace alkoholu na zdraví v Evropě, která je v EU odhadována jako příčina smrti 195 000 lidí ročně. Prioritou je ochrana mladistvých, snížení počtu dopravních nehod způsobených požitím alkoholu, snížení negativního dopadu na hospodářství a osvětu. EU chce podpořit členské státy především prostřednictvím programů veřejného zdraví a výzkumu; sdělení navrhuje vytvořit fórum o alkoholu a zdraví pro zúčastněné strany a vymezuje oblasti, ve kterých může pomoci hospodářské odvětví. Mezi uvedené oblasti patří především záležitosti zodpovědné reklamy a marketingu. Komise ale nezamýšlí navrhnout právní úpravu na evropské úrovni.

Komise podpoří členské státy a zúčastněné strany při vytváření informačních a vzdělávacích programů o důsledcích zdraví škodlivé konzumace alkoholických nápojů.

Hlavní zodpovědnost za vnitrostátní politiku boje proti alkoholismu nesou členské státy. Role Komise spočívá v podpoře spolupráce a koordinace členských států a doplnění jejich aktivit, například formou financování projektů.[10]

 

Stát a státní instituce

 

Legislativa:

V současné právní úpravě problematiku alkoholu upravuje především

Zákon č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami

Zákon je účinný od 1. ledna 2006, kdy zároveň končí platnost zákona o ochraně před alkoholismem a jinými toxikomaniemi (č. 37/1989 Sb.).

Zákon upravuje zejména tyto otázky:

  • opatření omezující dostupnost tabákových výrobků a alkoholu;
  • opatření k předcházení a mírnění škod působených tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami;

• organizaci a provádění protidrogové politiky.

 

Pro účely tohoto zákona se pojem „protidrogová politika" vztahuje na tzv. nelegální drogy, ale i na tabákové výrobky a alkohol. Podle zákona zahrnuje protidrogová politika opatření primární, sekundární i terciární prevence.

Organizaci a provádění protidrogové politiky na národní, krajské a místní úrovni upravuje hlava V zákona. Realizaci protidrogové politiky na národní úrovni zajišťuje a koordinuje vláda prostřednictvím ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy.

Dále se na ní podílejí v samostatné působnosti kraje (koordinace, spolupráce, realizace politiky na svém území) a obce (spolupráce, místní plány, financování programů protidrogové politiky).[11]

 

Typy odborné péče o osoby závislé na tabákových výrobcích, alkoholu nebo jiných návykových látkách podle zákona č. 379/2005:

 

•a) akutní lůžková péče, kterou je diagnostická a léčebná péče poskytovaná pacientům, kteří se požitím alkoholu nebo jiných návykových látek uvedli do stavu, v němž jsou bezprostředně ohroženi na zdraví, případně ohrožují sebe nebo své okolí,

 

•b) detoxifikace, kterou je léčebná péče poskytovaná ambulantními a ústavními zdravotnickými zařízeními při předcházení abstinenčnímu syndromu,

 

•c) terénní programy, kterými jsou programy sociálních služeb a zdravotní osvěty pro problémové uživatele jiných návykových látek a osoby na nich závislé,

 

•d) kontaktní a poradenské služby,

 

•e) ambulantní léčba závislostí na tabákových výrobcích, alkoholu a jiných návykových látkách,

 

•f) stacionární programy, které poskytují nelůžkovou denní léčbu problémovým uživatelům a závislým na alkoholu a jiných návykových látkách, jejichž stav vyžaduje pravidelnou péči bez nutnosti vyčlenit je z jejich prostředí,

 

•g) krátkodobá a střednědobá ústavní péče, kterou je léčba problémových uživatelů a závislých na alkoholu a jiných návykových látkách ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče v obvyklém rozsahu 5 až 14 týdnů,

 

•h) rezidenční péče v terapeutických komunitách, kterou je program léčby a resocializace ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče a v nezdravotnických zařízeních v obvyklém rozsahu 6 až 15 měsíců,

 

•i) programy následné péče, které zajišťují zdravotnická zařízení a jiná zařízení; obsahují soubor služeb, které následují po ukončení základní léčby a pomáhají vytvářet podmínky pro udržení abstinence,

 

•j) substituční léčba, kterou je krátkodobá nebo dlouhodobá léčba závislosti na návykových látkách, jež spočívá v podávání nebo předepisování látek nahrazujících původní návykovou látku, je prováděna ve zdravotnických zařízeních ambulantní péče pod vedením lékaře; zdravotnická zařízení, která poskytují substituční léčbu, jsou povinna hlásit pacienty do Národního registru uživatelů lékařsky indikovaných substitučních látek, zřízeného na základě zvláštního právního předpisu.

 

[12]

Z těchto služeb zajišťují stát a zdravotnická zařízení (péče hrazená zdravotními pojišťovnami) akutní lůžkovou péči, detoxifikaci, ambulantní léčbu, některé stacionární programy, ústavní péči v psychiatrických léčebnách a na psychiatrických klinikách.

Zbývající služby zajišťují NNO. V případě pomoci závislým na alkoholu se jedná zejména o kontaktní a poradenské služby, rezidenční péči v terapeutických komunitách a programy následné péče.

 

Léčba závislosti na alkoholu:

 

„Alkoholismus je nemoc s kódem diagnozy F10. Léčba se nastupuje ve dvou situacích: buď dobrovolně nebo na základě příkazu soudu (při hospitalizaci tzv. detence).

V léčbě se využívá terapie nebo poradenství v protialkoholních léčebnách (…) nebo na psychiatrických klinikách a dále v poradnách. Léčba může být ambulantní (v naprostých počátcích závislosti nebo po léčbě v protialkoholní léčebně) nebo stálá při hospitalizaci. Trvá asi 3 měsíce. Problémem však je, že se na protialkoholní léčbu čeká dlouho. Pokud se tedy alkoholik rozhodne jít se léčit, do doby než nastoupí (několik měsíců) si to většinou již dávno rozmyslí a alkohol mu "vyhovuje."
Po protialkoholním léčení při hospitalizaci je nutná striktní doživotní abstinence, jinak je vysoká pravděpodobnost exacerbace (znovuvypuknutí) alkoholismu. Při léčbě se využívají různé způsoby odvedení pozornosti – např. pracovní terapie, arteterapie, psychoterapie ad."[13]

 

Nedostatečná ochrana mladistvých před podáváním alkoholu v ČR

 

Výše uvedená zpráva Alkohol v Evropě uvádí, že „za více než 10% úmrtími mladých žen a přibližně 25% mladých mužů stojí alkohol. Mladí lidé jsou v nedostatečné míře informováni o rozsahu společenských škod, ačkoli 6% 15 – 16tiletých studentů v EU udává, že se následkem vlastní konzumace alkoholu dostalo do rvačky, a 4% mělo nechráněný pohlavní styk."[14]

Pozastavme se nyní nad ustanovením zákona č. 200/1990 Sb. (O přestupcích) ohledně podávání alkoholu mladistvím, který byl zákonem č. 379/2005 změněn takto:

Kdo „prodá, podá nebo jinak umožní požití alkoholického nápoje osobě zjevně ovlivněné alkoholickým nápojem nebo jinou návykovou látkou, osobě mladší osmnácti let, osobě, o níž lze mít pochybnost, zda splňuje podmínku věku…"[15] může být potrestán v přestupkovém řízení pokutou do 30000Kč.

Pokud došlo k podávání alkoholu mladistvému opakovaně anebo ve větší míře, pak takové jednání může být posouzeno jako trestný čin, za který hrozí až rok vězení.[16]

V oblasti drog nelegálních je zákon mnohem přísnější – kdo podá ilegální omamnou nebo psychotropní látku osobě mladší než osmnáct let, bude potrestán odnětím svobody na dva až deset let.[17] Nacházíme zde do očí bijící disproporci. Podá-li člověk mladistvému tvrdou drogu alkohol, musí tak učinit opakovaně a ve velkém množství, aby se vůbec jednalo o trestný čin s horní hranicí 1 rok odnětí svobody. V případě, nijak dále nerozlišených drog nelegálních, je horní hranice až 10 let odnětí svobody. Zdravotní rizika jsou přitom v podstatě srovnatelná. Soudím, že zákony by se měly v oblasti alkoholu výrazně zpřísnit.

 

Instituce:

 

Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky

Za nejdůležitější státní instituci zabývající se touto problematikou lze považovat Radu vlády pro koordinaci protidrogové politiky, která patří mezi poradní a pracovní orgány vlády.

„Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky (Rada) působí v souladu s § 21 z. č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů. Koordinuje realizaci protidrogové politiky a zajišťuje součinnost ministerstev a dalších orgánů, které odpovídají za jednotlivé oblasti protidrogové politiky. Projednává a předkládá vládě Národní strategii protidrogové politiky, Akční plán realizace Národní strategie protidrogové politiky, další návrhy a informace. Každoročně vládě předkládá Výroční zprávu o stavu ve věcech drog v České republice za předcházející kalendářní rok."[18]

Národní monitorovací středisko pro drogy a drogové závislosti

„Národní monitorovací středisko pro drogy a drogové závislosti (NMS) je českým partnerem sítě REITOX, zřízené a podporované národními vládami a Evropskou unií s cílem monitorovat situaci v oblasti psychotropních látek, připravovat podklady pro kvalifikovaná politická rozhodnutí v této oblasti na národní i evropské úrovni a vyhodnocovat jejich účinnost. NMS je organizační součástí Úřadu vlády České republiky.

Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti (NMS) bylo zřízeno usnesením vlády č. 643 ze dne 19. června 2002 o zřízení Národního monitorovacího střediska pro drogy a drogové závislosti. (…)
Na činnost NMS dohlíží Poradní výbor pro sběr dat o drogách, který vznikl na základě usnesení vlády ze dne 26.3.2003 č. 296. Poradní výbor pro sběr dat o drogách je stálým poradním orgánem Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky (RVKPP) pro oblast monitorování situace v oblasti užívání drog a jeho následků a orgánem sledujícím činnost Národního monitorovacího střediska pro drogy a drogové závislosti. Podrobnější informace o Poradním výboru je uvedena níže.

NMS je českým národním partnerem decentralizované agentury Evropské unie pro monitorování drog – Evropského monitorovacího centra pro drogy drogovou závislost se sídlem v Lisabonu (EMCDDA). Je jedním ze členů sítě REITOX, která zahrnuje monitorovací střediska členských zemí Evropské unie, Norska a kandidátských zemí. (…)

NMS poskytuje garantované, objektivní, kvalitní, přesné a spolehlivé informace o problému drog v ČR. V rámci tzv. drogového informačního systému provádí, iniciuje, podílí se na monitorovacích a výzkumných aktivitách. Nástrojem pro plánování, koordinaci a rámcové hodnocení drogového informačního systému je Národní akční plán drogového informačního systému (NAPDIS) (…) Aktivity drogového informačního systému jsou zaměřeny na sběr, analýzu, syntézu a interpretaci informací na straně jedné a na jejich šíření na straně druhé."[19]

•i.drogy-info.cz – informační portál o ilegálních a legálních drogách

„Portál drogy-info.cz spravuje Národní monitorovací středisko pro drogy a drogové závislosti. Je zdrojem spolehlivých informací o drogách.

Informace na portálu drogy-info.cz jsou členěny do 5 základních sekcí:

O nás – rubriky Co jsme, Kdo jsme, Evaluace, Klíčové indikátory, Mezinárodní aktivity, Pracovní skupiny NMS, Studie, Varování před novými drogami
Informace – Tiskové zprávy, Ilegální drogy, Drogy a zákon, Stránky partnerů, Přehled tisku a médií (českých, výběr ze zahraničních), Glosář pojmů, Evropa, Drogy a závislosti
Pomoc a podpora – stručné charakteristiky typů pomáhajících aktivit, kontakt na on-line poradny
Publikace – Zaostřeno na drogy, Výroční zprávy a odborné publikace vydané v řadách Monografie, Metodika, Výzkumné zprávy, Strategie a další publikace.
Dotazník Jste závislí?

 

Na homepage informačního portálu o ilegálních a legálních drogách drogy-info.cz dále najdete Mapu pomoci, ve které je možno si vyhledat pomoc z nabídky celkem 775 programů, členěných podle typu programu a regionů.
Kalendář akcí avizuje konference, semináře, školení a další veřejné akce, i zasedání Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky, jejích výborů a pracovních skupin (tj. neveřejné akce).
Links – web a drogy obsahuje více než 550 odkazů z českého i světového internetu na stránky, které se zabývají drogovou problematikou. Stránky obsahují i další informace, přebírané z partnerských stránek (novinky odjinud).
Je možno si objednat odběr novinek, který obsahuje upozornění na nové redakční články a monitor médií."[20]

Portál drogy-info.cz problematice alkoholové závislosti věnuje dostatečnou pozornost a představuje důležitý zdroj informací v této oblasti.

 

Situace v občanském sektoru

 

NNO pomáhající lidem se závislostí na alkoholu

Na rozdíl od velkých a zavedených organizací pomáhajících lidem se závislostí na nelegálních drogách (Sananim, Podané ruce a další) – v ČR existuje množství terapeutických komunit, K-center apod., je v České republice nabídka pomoci závislým na alkoholu podstatně menší (i když závislých na alkoholu je cca 26000 osob[21], což je jen o něco méně než problémových uživatelů všech nelegálních drog dohromady[22]). Kromě terapeutických komunit pro závislé, které jsou ochotny pracovat i s alkoholiky, existují jen tři větší organizace, které se na práci se závislými na alkoholu specializují. Krátce si je přiblížíme:

 

Občanské sdružení Lotos Brno

„Zakládající členové OS se rozhodli vyplnit chybějící místo v doléčování lidí, kteří mají problémy s pitím alkoholu. Vycházeli ze skutečnosti, že společnost věnuje značný zájem doléčování drogově závislých lidí, zatímco pro závislé na alkoholu neexistují žádné intenzivní doléčovací programy. OS chce pomáhat lidem, kteří v důsledku své yávislosti na alkoholu ztratili zázemí, případně práci nebo bydlení, tuto situaci chtějí změnit, ale samotným se jim to nedaří."[23]

Občanské sdružení Lotos Brno vzniklo v říjnu roku 2003. Sdružení si dalo za cíl vytvořit chráněné prostředí pro osoby se závislostí na alkoholu v podobě terapeutické komunity ve smyslu „bytů na půli cesty". Od roku 2004 provozuje sdružení Byt na půl cesty pro muže, od roku 2006 pro ženy. Od roku 2005 provozuje též Kancelář podporovaného zaměstnávání, posléze přejmenovanou na Centrum služeb sociální prevence, nabízející pracovní, sociální a právní poradenství.

Koncepce bytů na půli cesty pro osoby se závislostí na alkoholu je v ČR pilotním projektem, kombinuje koncepci terapeutické komunity a chráněného bydlení. Prvky terapeutické komunity má specifický program individuální i skupinové terapie, přísná kontrola abstinence, postup klienta sdružení „fázemi pobytu", v nichž postupně získává více volnosti a snižuje se míra kontroly. Na rozdíl od terapeutické komunity jde o zařízení umístěné ve městě, klienti mají během dne volnost pohybu, chodí do práce a jsou k tomu motivováni. Nedochází tak k odstřižení klienta od běžné reality.

Klientem terapeutické komunity se může stát abstinující alkoholik po řádném absolvování protialkoholní léčby, klient Centra služeb sociální prevence abstinovat nemusí.

Účinnost terapeutického programu je založena především na skutečnosti, že klient přechází z ústavní protialkoholní léčby do chráněného prostředí, kde je abstinence normou. Není tak vystaven tlaku prostředí, který je zvláště na ubytovnách natolik silný, že závislý snadno podléhá a recidivuje.

V rámci terapeutického programu je zvyšována sebeúcta klientů, motivace k abstinenci, klient má možnost začít řešit zátěž své minulosti (dluhy, rozpad rodiny) a obnovovat sociální síť. K tomu všemu využívá bezpečné zázemí, které je mu poskytnuto, a konzultace s terapeuty.

Klienti jsou motivováni k navštěvování místní skupiny Anonymních Alkoholiků.[24]

 

 

A Kluby, o. p. s.

„A Kluby jsou nevládní nezisková organizace registrovaná krajským soudem v Brně od roku 2000. Projekt A Klubů spočívá v poskytování služeb, které mohou usnadnit znevýhodněným a ohroženým skupinám obyvatel život na přijatelné úrovni. Poskytujeme lidem možnost získat potřebné znalosti o sobě a možnost naučit se sociálním dovednostem, které přispívají k jejich větší sociální autonomii."

„Co nabízí A Kluby?"

A Kluby fungují jako nízkoprahové zařízení a své služby proto poskytují komukoli, kdo o ně požádá.

· Poradenská činnost pro problematiku závislostí

· Pomoc při resocializaci

· Poradenství a pomoc rodinám ohroženým alkoholismem některého z členů

· Anonymní linka důvěry

· Pomoc společensky nepřizpůsobivým lidem

· Přednášková a preventivní činnost pro školy

· Programy dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků

· Organizace svépomocných a růstových skupin pro abstinující od návykových látek a jejich partnery

A Kluby nabízejí především poradenskou činnost a ve svých prostorách umožňují setkávání místní skupiny Anonymních Alkoholiků.

Na rozdíl od sdružení Lotos Brno jsou zařízením nízkoprahovým, nevyžadují po klientech předchozí léčbu. Zaměřují se také na osvětovou činnost…[25]

Modrý kříž v České republice

„Modrý kříž v České republice je občanské sdružení, jehož posláním je pomoci lidem závislým na alkoholu, jejich rodinným příslušníkům a blízkým osobám. Pomoc je poskytována prostřednictvím poraden Modrého kříže. Modrý kříž organizuje odbornou terapeutickou činnost a sociální pomoc, provádí osvětovou a poradenskou činnost v oblasti svého působení. Cílem našeho konání je trvale abstinující uživatel, který bude schopen vést plnohodnotný život ve svém přirozeném prostředí."[26]

Modrý kříž byl založen v r. 1877 ve Švýcarsku, pastorem Louisem Luciem Rochatou. Na počátku nesla organizace název "Organizace švýcarského sdružení pro abstinenci."

Kromě poradenské činnosti vytváří Modrý kříž platformu i pro svépomocné aktivity. Na rozdíl od předchozích organizací se jedná o nábožensky orientované pojetí pomoci závislým. Způsob řízení převzala z Červeného kříže.

V současnosti působí Modrý kříž ve všech německy mluvících zemích, Skandinávii, v zemích Beneluxu, Velké Británii, Portugalsku, Polsku a mnoha dalších. V Africe je jeho působení rozšířeno prakticky do všech států. Na 40 000 členů Modrého kříže na celém světě poskytuje pomoc bližním v závislosti.

Modrý kříž v České republice byl založen v roce 2003 a jeho činnost je motivovaná křesťanským posláním nesení pomoci bližnímu a podle tvrzení organizace je uskutečňována profesionálními terapeutickými metodami.[27]

Anonymní Alkoholici

Anonymní Alkoholici (dále jen AA) jsou spíše než organizací svépomocným hnutím, nejsou NNO a uvádíme je zde jen pro doplnění, neboť představují účinnou pomoc pro cca 50 procent závislých na alkoholu.

„AA je společenství mužů a žen, kteří se navzájem dělí o své zkušenosti, síly a naděje, aby mohli řešit svůj společný problém a pomáhat ostatním uzdravovat se z alkoholismu. Jedinou podmínkou pro členství je přání přestat pít. Nejsou tu žádné povinné poplatky; jsme soběstační díky vlastním dobrovolným příspěvkům. AA není spojeno s žádnou sektou, církví, politickou organizací či jakoukoliv jinou institucí; nepřeje si zaplést se do jakékoli rozepře, ani nepodporuje, ale ani neodporuje žádným programům. Naším prvořadým cílem je zůstat střízliví a pomáhat ke střízlivosti jiným alkoholikům."[28]

Vzájemné sdílení osobních zkušeností je jedním z klíčových faktorů zajišťujících úspěšnost programu AA. Dále byl vypracován program Dvanácti kroků, jejichž praktikování představuje cestu k úzdravě:

„1.Přiznali jsme svoji bezmocnost nad alkoholem – naše životy začaly být neovladatelné.

2. Dospěli jsme k víře, že síla větší než naše může obnovit naše duševní zdraví.

3. Rozhodli jsme se předat svoji vůli a svůj život do péče Boha, tak jak ho my sami chápeme.

4. Provedli jsme důkladnou a nebojácnou morální inventuru sami sebe.

5. Přiznali jsme Bohu, sami sobě a jiné lidské bytosti přesnou povahu svých chyb.

6. Byli jsme zcela povolni k tomu, aby Bůh odstranil všechny tyto naše charakterové vady.

7. Pokorně jsme ho požádali, aby naše nedostatky odstranil.

8. Sepsali jsme listinu lidí, kterým jsme ublížili a kterým to chceme nahradit.

9. Rozhodli jsme se provést tyto nápravy ve všech případech, kdy situace dovolí, s výjimkou kdy toto počínání by jim nebo jiným uškodilo.

10. Pokračovali jsme v provádění osobní inventury a když jsme chybovali, pohotově jsme se přiznali.

11. Pomocí modlitby a meditace jsme zdokonalovali svůj vědomý styk s Bohem, jak jsme ho chápali my a modlili se pouze za to, aby se nám dostalo poznání jeho vůle a síly ji uskutečnit.

12. Výsledkem těchto kroků bylo, že jsme se spirituálně probudili a v důsledku toho jsme projevili snahu předávat toto poselství ostatním alkoholikům a uplatňovat tyto principy ve všech našich záležitostech."[29]

AA jsou svépomocnou organizací, která je založena na dobrovolnosti a anonymitě svých členů. Programově se brání politickému vlivu, neexistuje centrální řízení, ústředí pouze distribuuje materiály. Organizační jednotkou je jednotlivá skupina AA. Tato skupina postupuje podle programu Dvanácti kroků. V organizačních věcech se skupina může řídit podle dvanácti tradic. Činnost je založena na tzv. mítincích, tj. pravidelných setkáních místních skupin AA. Čas od času proběhnou velké mítinky v rámci daného státu a mítinky mezinárodní. Na těchto setkáních se postupuje podle programu 12 kroků a jejich účastníci mezi sebou sdílejí své příběhy. Zásadou je, že se nediskutuje, sdělené je pouze s poděkováním přijato zbytkem skupiny. Důležitá je osobní odpovědnost každého jednotlivce. Cílem alkoholika je podle AA „zůstat střízlivý, den po dni, tak, jak jdou."

Přestože se ve Dvanácti krocích i jinde objevuje pojem Bůh, je doplněn slovy „jak ho my sami chápeme." Přestože hnutí vychází z kořenů amerického protestantismu, je otevřené všem, včetně osob bez vyznání, které Boha či vyšší moc chápou například jako sílu společenství AA.[30]

Výsledky a doporučení

 

V posledních letech došlo v problematice závislosti na alkoholu jak v rámci EU tak i v ČR k posunu kupředu. Vznikla občanská sdružení pomáhající alkoholikům, stejně tak se rozvíjí i aktivita ze strany Evropské komise. ČR i EU podporují formou grantů NNO pomáhající závislým na alkoholu. V rámci legislativy došlo k zpřísnění postihů za přestupky a trestné činy spojené s alkoholem. Přesto však je však nebezpečí alkoholu v populaci stále velmi podceňováno. Opilý mladistvý vzbudí, na rozdíl od mladistvého intoxikovaného ilegální drogou, spíše úsměv a to i na tváři svých rodičů. Tato situace by se měla změnit. V současné době však je politicky stále výhodnější strašit nelegálními drogami a předvádět v této oblasti „tvrdou ruku" než brát lidem iluzi o jejich oblíbené, společensky přijatelné a zároveň společensky přijaté droze.

Užitečný by byl i vznik dalších NNO pomáhajících závislým na alkoholu, zvláště pak ve velkých městech. Vzhledem k tomu, že Evropská komise bere problém závislosti na alkoholu vážně, je zde naděje, že se najdou prostředky. Know-how v podobě úspěšně realizovaných pilotních projektů nabízí o. s. Lotos Brno.

 

 

Prameny a zdroje


[1] Dostupné z http://www.alkoholik.cz/

[2] Dostupné z http://www.sagit.cz/pages/sbirkatxt.asp?zdroj=sb05379&cd=76&typ=r

[3] Dostupné z http://ec.europa.eu/health-eu/doc/alcoholineu_sum_cz_en.pdf

[4] Dostupné z http://www.drogy-info.cz/index.php/info/zahranici/alkohol_v_evrope_zprava_pro_evropskou_unii

[5] Dostupné z http://ec.europa.eu/health-eu/doc/alcoholineu_sum_cz_en.pdf

[6] Dostupné z http://ec.europa.eu/health-eu/doc/alcoholineu_sum_cz_en.pdf

[7] Podle: http://ec.europa.eu/health-eu/doc/alcoholineu_sum_cz_en.pdf

[8] Dostupné z http://ec.europa.eu/health-eu/doc/alcoholineu_sum_cz_en.pdf

[9] Dostupné z http://ec.europa.eu/health-eu/doc/alcoholineu_sum_cz_en.pdf

[10] Podle: http://ec.europa.eu/ceskarepublika/press/press_releases/061025_a_cs.htm

[11] Podle: http://www.drogy-info.cz/index.php/info/drogy_a_zakon/prevence_lecba_a_souvisejici_predpisy/zakon_o_opatrenich_k_ochrane_pred_skodami_pus_tabakovymi_vyrobky_alkoholem_aj_navyk_latkami

[12] Dostupné z http://www.drogy-info.cz/index.php/info/drogy_a_zakon/prevence_lecba_a_souvisejici_predpisy/zakon_o_opatrenich_k_ochrane_pred_skodami_pus_tabakovymi_vyrobky_alkoholem_aj_navyk_latkami

[13] Dostupné z http://www.alkoholik.cz/protialkoholni_lecba.htm

[14] Dostupné z http://ec.europa.eu/health-eu/doc/alcoholineu_sum_cz_en.pdf

[15] Dostupné z http://www.pravnipredpisy.cz/predpisy/ZAKONY/1990/200990/Sb_200990_——_.php

[16] Dostupné z http://trestni.juristic.cz/489507/oddil/trzo

[17] Dostupné z http://www.drogovaporadna.cz/rubrika.php?rubrika=38

[18] Dostupné z http://www.vlada.cz/cs/rvk/rkpp/rvkpp_uvod.html

[19] Dostupné z http://www.vlada.cz/cs/rvk/rkpp/nms/nms.html

[20] Dostupné z http://www.vlada.cz/dokument5445.html

[21] Dostupné z http://www.alkoholik.cz/

[22] Do kategorie problémových uživatelů drog – tedy těch, kteří zatěžují společnost náklady – spadá v ČR cca 15 000 osob užívajících dlouhodobě a/nebo injekčně heroin a asi 22 500 osob užívajících stejným způsobem pervitin (tj. cca 37 500 osob). Zdroj: http://www.drogy-info.cz/index.php/content/download/927/4606/file/AR2001-souhrn_ctk.doc

[23] Dostupné z http://www.lotos-brno.cz/

[24] Zpracováno podle: http://www.lotos-brno.cz/

[25] Zpracováno podle: http://www.akluby.cz/

[26] Dostupné z http://www.modrykriz.org/

[27] Dostupné z http://www.modrykriz.org/Historie.html

[28] Dostupné z http://www.sweb.cz/aacesko

[29] Dostupné z http://www.sweb.cz/aacesko

[30] Zpracováno podle: http://www.sweb.cz/aacesko a Griffith Edwards: Záhadná molekula, Nakladatelství Lidové noviny, Praha 2004

5 komentářů: „Závislost na alkoholu jako výzva státu i občanskému sektoru“

  1. Kdo nechlastá s námi, chlastá proti nám.Vláda chce bojovat proti kouření, ale alkoholismus je horší.

  2. Je to tak…Když kouříš takových padesát denně, tak maximálně nemůžeš druhý den ráno dýchat a máš bolest hlavy, když to přeháníš často, umřeš asi dříve, než jiný, pokud Tě třeba nezajede auto.Ovšem když chlastáš, dostaneš se do stavu alkoholika nepříjemného společnosti vcelku jistě, ztratíš sociální vazby a pak už Tě mohou zahrnout do kolonky sociálně patologických jevů – na chlast žebráš, kradeš a děláš bordel po ulicích. Ale stejně mám pocit, že až dobojujou s chudákama kuřákama, začnou řešit alkohol…

  3. vraj v malych neskodivraj alkohol v malych davkach neskodi,ale mozno je v europe alkoholizmus na ustupe

  4. V malých dávkách určitě ne, ale žiješ-li o dvou malých lahvích vodky denně případně o několika litrech vína denně, asi už máš problém…Je reklama na tvojerecepty.sk záměr? Také tu máme takovou hezkou komentářovou službu… Pětikorunu za komentář s odkazem a nepoznáte v kvalitě komentáře rozdíl…

Komentáře nejsou povoleny.