Rozvojový projekt – Studny Brčko – pomoc Africe

Zadání:

Většina velkých firem si v posledních letech začala uvědomovat svoji odpovědnost vůči společnosti a různými formami aplikovat firemní dárcovství, popř. jiné aktivity společenské odpovědnosti. Jednou z možností je finanční přispívání nadacím a jiným nestátním neziskovým organizacím. To může být managementem firem vnímáno jako vhodný nástroj ke snížení případných negativních dopadů výrobků jednotlivých společností nebo pomoc k pozitivnímu vnímání společnosti mezi širokou veřejností. Některé komerční společnosti tyto aktivity z důvodu své firemní politiky nekomunikují, jiné naopak.

Vžijte se do role marketingového ředitele/ky české společnosti Brčko, která vyrábí a distribuuje sladké limonády a vody. Vaším úkolem pro rok 2009 je vymyslet projekt z oblasti firemního dárcovství (corporate social responsibility) této společnosti, který Vám navíc pomůže v budování pozitivního povědomí Vašeho zaměstnavatele u široké veřejnosti. Vaše společnost chce tyto aktivity veřejně komunikovat a být s nimi spojena.

  • Jaký projekt navrhnete?
  • Jaké aktivity?
  • Jak je budete komunikovat v médiích?
  • Proč budete komunikovat v médiích?
  • Jaký si myslíte, že budou mít účinek?

Vstupní informace, které máte k dispozici:

· rozpočet pro rok 2009, který můžete na tyto aktivity použít, bude 5 mil. Kč (sami zjistěte cenu zvolených způsobů komunikace s veřejností)

· cílem pro rok 2009 je navrhnout vhodný projekt pro dalších min. 5 let a zahájit jeho realizaci

· v průběhu roku 2009 byste měli uspořádat alespoň 2 speciální akce (special event), jejichž cílem je zajistit publicitu v médiích a informovat tak o nich Vaše cílové skupiny

· na jednu z akcí napište tiskovou zprávu


 

 

Studny Brčko

Firma Brčko chce budovat pozitivní povědomí o své společnosti u široké veřejnosti a proto se marketingové oddělení Brčka zabývá nejenom reklamními aktivitami, ale současně se snaží tyto aktivity spojit s aktivitami public relations.

Brčko, voda a život

Pro rok 2009 dostalo marketingové oddělení poprvé impuls k dlouhodobému projektu, který by spojil v očích veřejnosti pojmy Brčko, voda a život. Podtext sdělení má být sociálního charakteru, má pomáhat při rozhodování zákazníka při volbě kupovaného nápoje ve prospěch nápojů společnosti Brčko a zároveň má být Brčko veřejně spojované s novými aktivitami v kraji, které budou částečně fundraisingové a částečně sponzorované Brčkem, protože projekt má být postaven tak, aby se zapojila co nejvíce právě široká veřejnost a bylo o Brčku co nejvíce slyšet.

Financování projektu ze strany firmy Brčko

K této akci dostalo marketingové oddělení v roce 2008 k dispozici 5 milionů korun, ovšem s doporučením, aby nejméně polovinu částky získalo společenskými a benefičními akcemi a zhruba dva miliony korun získalo díky neplacenému prostoru v médiích. Vedení by chtělo vidět svou akci v televizi a navázat spolupráci s místní známou rozhlasovou stanicí a celostátním deníkem s regionální přílohou.

Projekt „Studny Brčko"

Marketingové oddělení navrhlo projekt Studny Brčko – pomoc Africe. Projekt má u veřejnosti asociovat vodu jako životodárnou tekutinu, bez které není života na této planetě a pomoc nejsušším obydleným místům afrického kontinentu má vzbudit povědomí nejenom o možnosti osobního dárcovství, které projekt zahrnuje v zapojení občanů do akce Studna Brčko, ale také o dárcovství firemním. V neposlední řadě jde o vytvoření automatického spojení sladkých limonád a vod s firmou Brčko a vytvoření vyššího odbytu celého sortimentu nejenom v České republice, ale i v zahraničí.

Aktivity

Aktivity, které navrhlo marketingové oddělení, spočívaly nejenom ve fyzických aktivitách, ale zejména v efektivní komunikaci s veřejností a její motivaci k zapojení se do akce buď přímým podpořením akce finančním darem, který mohl být buď cílený na nákup speciální věci či činnosti. Cílovou skupinou byla určena skupina dětí a dospělých v České republice ve věku od 6 – 70 let, kteří si kupují balenou vodu či sladké limonády.

Stavba studen

Postavíme určitý počet studen v Africe s pomocí nadace Ryan´s well foundation, kdy Ryan´s foundation dodá možné lokality a know-how. My to zafinancujeme, spolupracovat budeme s vlastními lidmi, s odborníkem na studny z nějaké spřátelené studnařské firmy, která odborníka pošle jako svou pomoc studnám, preferovat budeme dobrovolníky či pracovníky sponzorované další firmou. Počet studen se bude odvíjet od náročnosti celého projektu a aktuální finanční situace, kterou se nám podaří vytvořit. Celý projekt je míněn jako kooperativní s veřejností a úspěch úzce závisí právě na pozitivním pohledu veřejnosti na akci „Studna Brčko". Předběžný projekt blížeji v rozpočtu.

Televize

Marketingové oddělení naváže spolupráci s celostátními a regionálními televizemi, přičemž projekt bude vhodný sledovat od začátku do konce první studny s jedním štábem přímo v Africe. Možná zkusit dokumentární centrum o zdokumentování akce. Štáb = profesionalita, žádné domácí video. Cestu a pobyt bychom platili my, osobní náklady a náklady na natáčení by platili dotyční. Než se vyrazí do terénu, tak je třeba zpracovat scénář a nechat ho odsouhlasit.

Rádio

Spolupráce s rádii či spíše možná jen s jedním rádiem, které by mohlo zprostředkovat reportáž z Afriky vlastními lidmi, cestu a pobyt bychom zaplatili my, osobní náklady a náklady na natáčení pořadu by platilo rádio. Za propagaci tohoto sociálního projektu zdarma nabídneme možnost koupení reklamního prostoru na naše sladké limonády a vody. Rádio se koneckonců může zapojit do reportáže z míst akcí.

Tisk

Tiskové zprávy před začátkem projektu a koncem projektu – 1-2x ročně – samorozhýbací se kampaň se počítá zhruba na 300 000 Kč nákladů. Spolupráce s celostátním i regionálním tiskem.

Finanční dary

Veřejnost je vyzývána k zapojení se do aktivity skrze poslání prostředků na průhledný účet, který si může kdokoli zkontrolovat. Dále může přispět formou DMS a pro váhající veřejnost se nabízí možnost vázaného daru – finanční či nefinanční dar na určitou, přesně specifikovanou věc či činnost. Firma Brčko koncipovala svůj projekt tak, aby kdokoli mohl přispět za takových podmínek, které jemu připadají jasné a cílené.

Nefinanční dary

Firma Brčko přijímá i nefinanční dary, jako půjčení lehké či těžké techniky, případně poskytnutí odborníků pro praktickou realizaci projektu v Africe formou dobrovolné spolupráce.

Dobrovolníci

Firma Brčko by ráda rozšířila svou společnost o dobrovolníky, kteří by se rádi podíleli na projektu Studny Brčko. Výzvu uveřejnila i na svých webových stránkách – sekce pro veřejnost.

Benefiční koncert

Cílovou skupinou pro fundraisingové akce benefičním koncertem byla určena skupina 15 – 60 let, která chodí na koncerty hudby středního proudu, což se vhodně překrývá se skupinou, na kterou je cílena obchodní strategie. Benefiční koncert se bude konat 2x ročně, jeho výtěžek půjde na vytvoření studen v Africe. Jeden koncert se bude konat v Praze, druhý v Brně, tím se zasáhne oblast Čech i Moravy, což zvýší možnou výtěžnost akce. Spolupráce s nadací Divoké Husy zajistí dalších 40.000,-Kč z každé „private initiative", kterou takový koncert samozřejmě je. Na koncertech bude nejenom prezentována možnost poslat peníze na specielně vytvořený průhledný účet, ale také formou DMS, prodeje reklamních a propagačních předmětů, které budou fungovat i dál a neustále doplňovat možnost veřejnosti zapojit se do aktivit firmy Brčko.

Web pro veřejnost, novináře, obchodníky

Tím, že byly vytvořeny nové webové stránky, se zlepšila komunikace s veřejností a byly jim prostřednictvím dobře uchopeného média dodány informace, které dotyčné motivují k zapojení se do akce a přináší jim uspokojení jejich vyšších potřeb i tím, že mohou koupit výrobky, které takovouto dobročinnou akci podporují. Na webových stránkách samozřejmě nechybí sekce se všemi podklady pro orientaci dospělého zákazníka včetně zabudované možnosti překliknout se na průhledný účet „Studny Brčko", sekce pro novináře s aktuálními zprávami, sekce pro obchodníky a velkoobchody s heslem pro vstup a sekce pro děti.

Web pro děti

Zacílením na děti flashovými a znalostními hrami „Hra na Afriku", „Voda v ekologii"a „Studna v Africe" se děti nejenom vychovávají ke znalosti problematiky ekologie a všeobecných problémů s vodou, ale také se vychovávají současní a budoucí zákazníci firmy Brčko – ve hrách je vždy nenápadnou formou prezentována firma Brčko jako ten aktivní pomocný činitel, který svou pomocí významně ovlivňuje životní podmínky obyvatel Afriky.

Budoucnost projektu a komunikace v médiích

Projekt bude pokračovat i v následujících letech. Po získání know-how budeme vytypovávat vlastní lokality a pokračovat v budování studen a zázemí pro studny a hygienu kolem nich. Je třeba neustále komunikovat s médii a veřejností a dávat o sobě vědět. Důraz v médiích budeme klást na pozitivní obraz společnosti Brčko u široké veřejnosti v České republice a v zahraničí, kam hodlá Brčko proniknout.

Účinek celé akce

Předpokládaný účinek celé akce – zapojení veřejnosti v takovém rozsahu, že značka Brčko se brzy stane pojmem a postupně leaderem trhu s balenou vodou. V obchodní sekci očekáváme růst zisku o 20% meziročně s tím, že první rok bude zvýšení obratu zboží o 50% a stejně tak každý další rok. Toho dosáhneme díky zvýšení výroby v třísměnném provozu a vytvořením série výrobků přímo spojenými s projektem Studny v Africe. Koupením či pronajmutím části výrobní linky či celého závodu a progresivním plánem výroby a odbytu dosáhneme dalšího navýšení produkce.

V případě úspěchu rozšíření marketingových aktivit i na další akce veřejnosti, především sportovní – oblast vodních sportů, kulturní – ochraňování a revize památných vodojemů, zřízení muzea limonád v regionu. Díky dobrému jménu firmy se očekává stabilita projektu a postupná expanze koupením menších limonádoven v regionu. Pokud se na akci „Studna Brčko" podíváme z pohledu etického, ekologického a sociálního, je tento projekt záchranou mnoha lidských životů v dané oblasti a celkovým užitkem je zvýšení sociálního i lidského kapitálu v dané oblasti. Díky kontaktům na zahraniční donátory skrze nadaci Ryan´s well foundation očekáváme expanzi do zahraničí.

Rozpočet:

rozpočet

5 000 000 Kč

rozpočet a aktivity PR a marketingového oddělení

100 000 Kč

tisková zpráva a event pro novináře

200 000 Kč

reklama v televizi

200 000 Kč

benefit koncert

300 000 Kč

15 000 Kč

zdvojnásobení v maximální částce 40.000 Kč Divoké Husy

40 000 Kč

podpůrné marketingové aktivity

75 000 Kč

20 000 Kč

zapojení studnařské firmy

100 000 Kč

zapojení stavební firmy pro okolí kolem studně

100 000 Kč

zapojení velkého výrobce materiálu

200 000 Kč

1. studna s okolními prostorami – latríny, prádelna atp.

250 000 Kč

podpůrné marketingové aktivity

150 000 Kč

50 000 Kč

reklama v televizi – reportáž

100 000 Kč

200 000 Kč

2. studna s okolními prostorami

500 000 Kč

podpůrné marketingové aktivity

300 000 Kč

30 000 Kč

3. studna s okolními prostorami

800 000 Kč

podpůrné marketingové aktivity

400 000 Kč

50 000 Kč

tisková zpráva a event pro novináře

200 000 Kč

reklama v televizi

200 000 Kč

reklama v televizi – reportáž

100 000 Kč

200 000 Kč

benefit koncert

600 000 Kč

30 000 Kč

zdvojnásobení v maximální částce 40.000 Kč Divoké Husy

40 000 Kč

podpůrné marketingové aktivity

150 000 Kč

50 000 Kč

4. studna s okolními prostorami

500 000 Kč

podpůrné marketingové aktivity

150 000 Kč

50 000 Kč

5. studna s okolními prostorami

300 000 Kč

podpůrné marketingové aktivity

75 000 Kč

20 000 Kč

6. studna s okolními prostorami

800 000 Kč

večírek pro zástupce firem, kteří se podíleli na studnách

235 000 Kč

celkem získáno

7 880 000 Kč

celkem investováno

5 000 000 Kč

celkem zisk do kampaní roku 2010

2 880 000 Kč

Tisková zpráva:

V roce 2009 firma Brčko rozjela projekt „Studny Brčko", jež je postaven na trvalém užitku nově vyvrtaných studen v určitých místech v Africe. Firma Brčko tímto pomohla několika set lidem k čisté vodě, jež je pro život nezbytně nutná, přičemž vybudovala i rozvody vody a kanalizace do hygienického zázemí s ekologickým rozpadem nečistot.

Díky podpoře firem X,Y,Z, a díky dvěma benefičním koncertům a s nimi spojenými marketingovými akcemi, jejichž výtěžek byl dvakrát znásoben částkou 40.000Kč nadací Divoké husy, získala celkem 2.880.000 Kč, k nimž přidala dalších svých 2.300.000 Kč, za které postavila celkem 6 studen s okolními prostorami – latrínami a dalšími přilehlými zařízeními.

Byly pořízeny dvě reportáže televizním štábem a čtyři reportáže rádiem X, aktivity také monitoroval celostátní deník s regionální přílohou.

V dalších letech plánujeme postavit minimálně šest studen ročně na dalších lokalitách s alarmujícím nedostatkem vody a chceme udržet tento trend i do budoucích let, protože její prioritou je umožnit každému pít čistou vodu.

Společnost Brčko se v České republice od roku 1995 zabývá výrobou sladkých limonád a vod kojeneckých i stolních.