Upřímná omluva pronesená mužem s konejšivým hlasem

Dnes, co mi vypadl nůž ze střenky, respektive nože dva, jsem měla návštěvu. Kdo to byl, je vedlejší.

Usadil se v křesle, tablet v ruce a něžným, konejšivým hlasem, uzavřen do sebe bez zrakového kontaktu, nahlas předčítal text, o kterém řekl, že by si ho měli přečíst všichni muži.

Dopis ženě.

Milá Ženo,
stojíme dnes před tebou jako muži odhodlaní stát se v každém ohledu více vědomými. Cítíme hlubokou lásku, velký respekt a rostoucí úctu k ženským darům. Cítíme tak hlubokou lítost nad destruktivními činy nevědomého mužství v minulosti a v přítomnosti. Chceme se za ně dnes omluvit, abychom se společně mohli vydat dopředu, do nové éry spolutvoření. Když se stávám více vědomým, více si uvědomuji hru ženské a mužské energie v sobě, v Tobě a ve všem živém. Vím, že máme všichni přístup k celému spektru těchto energií. Stále více si také uvědomuji dimenzi, která přesahuje všechny duality, která je svobodná a volná jako obloha. Zavazuji se k prožívání mužské síly, která nás uctívá a oslavuje jako rovné.

Vím, že abych Tě mohl skutečně uctívat jako multidimenzionální ženu, musím být plně přítomný sám v sobě a se svými dary, o které se s Tebou mohu dělit. Můžeme společně vytvořit velké zázraky tím, že budeme podporovat jeden druhého vědomým způsobem, chovat se k sobě s respektem a uctívat božství projevené formou mužské a ženské energie. Jako muži jsme se k ženství často chovali nevědomě. Je mi líto, že ženy a ženská energie byly po tak dlouhou dobu podřizovány a utlačovány. V historii vás muži znásilňovali a zneužívali, pálili vás na hranicích a kupovali a prodávali vaše těla pro sexuální potěšení, využívali vás pro politické a náboženské účely, nutili vás skrývat tváře nebo dokonce odřezávali vaše orgány sexuálního potěšení. Možná jsem tyto věci nedělal já sám, ale jsem si vědom sil skrytých v nevědomé mužské psyché, které mají tendenci dominovat. Mnoho mužů, kteří vás zneužívali a utlačovali, již nežijí. Mezi těmi, co žijí, je mnoho těch, kdo nejsou schopni se omluvit, protože stále zůstávají uvěznění ve svém vzteku, strachu a studu.

Jménem všech mužů se vám omlouvám za naše nevědomé činy, které jsme způsobili rozzuření, vyděšení a v zajetí destruktivních sil v našem nitru. Teď činím volbu již dále tyto síly neživit, ani se jimi nenechat ovládat. Nabízím Ti omluvu a doufám, že můžeme začít znova, ve jménu spolutvoření. Přiznávám, že náboženství několika posledních let byla založena a šířena hlavně muži. Často jsme se chovali, jako bychom měli ve věci Boha poslední slovo. Výsledkem bylo potlačení spirituality, která více cítí srdcem a propojuje. Nyní se zavazuji k uctívání ženské spirituality. Vážím si vašeho hlubokého propojení se Zemí. Vztah mužů k naší planetě a jejím zdrojům byl často motivován soutěživostí, ziskem a dominancí. Chybně jsme předpokládali, že expanze nás ochrání před zkázou a v tomto procesu jsme ublížili posvátnosti Země a narušili její přirozené rytmy. Zavazuji se, že budu naslouchat hlasu své intuice, která ví, jak můžeme naši planetu uzdravit. Jako muži jsme často znevažovali cítění a intuici ve prospěch vnímání založeném na datech a logice. Tato cesta byla pravděpodobně nutná k posunu lidského rodu za hranici zvířecích pudů a předsudků, ale cestou jsme ztratili schopnost cítit život srdcem. Slibuji, že budu respektovat umění intuice, cítění a moudrost ženského srdce. Takže společně je můžeme spojit do vyváženého životního pohledu, který zahrnuje všechnu moudrost.

Uctívám krásu a celistvost Tvého těla. Když budeme jeden druhého vědomě uctívat prostřednictvím těla, láska, kterou můžeme vytvořit, nemá hranice. Je mi líto, že muži zneužívali Tvou krásu formou obchodování, prostituce, pornografie. V zajetí touhy jsme často postrádali schopnost požádat o intimitu s vděčností a přijmout NE jako odpověď. Odmítám jakoukoli formu obchodování s ženskou krásou a respektuji, že Tvé tělo patří Tobě. Ctím Tvou schopnost mírového řešení konfliktů, Tvou schopnost se omluvit a velkoryse odpustit. Muži vedli nekonečné války proti vlastním nesouhlasům. Ve jménu obrany našich zemí a ochrany rodin jsme se stali závislými na boji samotném. Je velmi vzácné objevit invazi nebo válku vyvolanou ženami. Omlouvám se za to, že jsme vás vtáhli do těchto konfliktů, a za znásilnění, vraždy, zlomená srdce a zničené rodiny, které byly výsledkem těchto válek, Vítáme Tvou moudrost při vytváření světa, který se obejde bez destrukce. Vážím si Tvé schopnosti naslouchat tělu a jeho potřebám potravy, odpočinku a potěšení. Oslavuji Tvou schopnost věnovat pozornost tomu, co je teď a tady. Muži jsou často tak zaneprázdněni svými cíli a výsledky, že se vyčerpají a stanou se nedosažitelnými pro vztah. Vím, že jste často spoluvytvářeli tuto nerovnováhu tím, že jste byli frustrované z nenaplněné touhy po spojení. Nyní je na nás obou, abychom našli vyváženou cestu. Vážím si Tvého soucitu a smyslu pro spravedlnost. V naší společnosti je systém justice veden muži – soudci, policisty, s vězením a principy trestu. Přeji si, abys s námi spolupracovala a vnesla do tohoto systému své srdce. Uvědomuji si také, že globální ekonomika byla často řízena nevědomým mužstvím, které zanechalo esenci nedostatku a chamtivosti. Vím, že můžeme pracovat společně a vytvořit systém, který přinese více péče. S omluvou za zranění, která jsme Ti způsobili si uvědomuji, že i já a mnoho mých bratrů jsme byli zraněni našimi matkami, sestrami, našimi partnerkami a expartnerkami. Jsem otevřený k bolesti, kterou z toho v sobě cítím a jsem ochotný ji nechat odejít. Odpouštím Ti Tvé jednání, které pramenilo z nevědomosti a odpouštím i sobě a všem mužům, že jsme tak dlouho spali. Od dnešního dne budu ochraňovat Tvé srdce jako posvátný chrám, kterým vskutku je, a zavazuji se uctívat ženský princip v Tobě, v sobě a ve svém vztahu ke všemu živému. Vím, že opuštěním minulosti a spojením našich darů v přítomnosti můžeme vytvořit skutečnou synergii a nebude existovat nic co bychom nedokázali.

SPOLEČNĚ MŮŽEME VYTVÁŘET ZÁZRAKY!

Domluvil. Vážně jsem naslouchala, kdyby chtěl ještě něco dodat, a pak jsem ho plácla přes stehno s tím, že omluva je přijata. Podívali jsme se na sebe a já věděla, že se omluvil všem ženám, naprosto vážně. Byl to další bod jeho Cesty k uzdravení  a pochopení jeho duše.

Globální omluva? Dřív to pro mne bylo jenom slovo. Sem tam zaznělo v rádiu, v televizi, v novinách. Ale omluva pro mne samotnou, pro jednu z miliard žen a za miliardy žen?

Dámy a pánové, byla to síla. Každá slza, která byla díky mužům prolita, najednou získala zadostiučinění, získala na významu. Každá prožitá ozva na krutou bolest srdce povolila.

Všem partnerům, kamarádům a rodinám doporučuji tuto katarzi.

Pomáhá to narovnat vztah nás všech, obyvatel planety Země.

Strom-života